حسب اطلاعات واصله اخیرا از طرف دارائی فرمهائی بنام بعض از سران دفاتر ارسال گردیده و از آنها تقاضای ثبت نام بعنوان مودی مالیاتی در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نموده است گرچه در دستورالعمل ثبت نام در سایت اینترنتی مربوطه نوشته شده در صورتیکه خود را مشمول نمیداند گزینه مشمول نمیباشم را انتخاب نمایند ولی در موقع مراجعه چنین گزنه ای موجود نمیباشد یا ما ندیدیم

علی ایحال با مرور چندین و چندیاره  متن قانون ارزش افزوده  با سواد ناچیزمان و چشم غیرمسلح جائی را که حکایت از شمول سران دفاتر بر ثبت نام بعنوان مودی داشته باشد یا محتمل بر ورودمان به محدوده آن باشد رویت نشد زیرا اساسا" سران دفاتر در ارائه خدمات به مردم ،  کالا یا خدماتی را خریداری یا تحصیل نکرده اند تا با افزایش سود و بهره و غیره به مردم انتقال دهند و جزو صنوف موضوع قانون نظام صنفی ویا تولید کننده و وارد کننده کالایا خدمات هم نیستند وتنها اوراق بهادار را میخرند و با همان نرخ که چه عرض کنم در بسیاری از موارد رایگان میفروشند...........

امید است این اقدام دارائی محصول سوء تفاهم باشد وبس .....