نظر به اینکه تعدادی از عزیزان در اظهار نظراهای خود از نامه اعتراضیه همکاران ما در جامعه یزد انتقاد نموده اند بعضا معترض به اینکه بیش از حد اخترام گذاشته شده و بعضا پیشنهاد ارائه شده را مثمر ثمر ندانسته و آن را موجب خراب تر شدن کار پنداشته اند لذا حقیر گرچه فرصت مشورت با اعضاء هیئت مدیره را نیافتم ولی بلحاظ وجوب احترام به نظرات خوانندگان توضیحات را ذیلا"باستحضار میرسانم

اولا" این یک نامه به عنوان ریاست سازمان ثبت بوده که وظیفه وتکلیف شرعی و قانونی ما حفظ حرمت اشخاص و قداست قلم است و با هیچکس عداوت و کینه نداشته و احترام ریاست سازمان و سایر مسئولین را برخود لازم میدانیم و در عین حال اعتراضات و پیشنهادات خود را در هرجا که لازم باشد منتشر و به گوش مسئولین خواهیم رسانید و تصیه میکنیم تمامی همکاران نهایت سعی خود را در خفظ آداب شرعی و قانونی وحرمت افراد و همکاران را بنمایند تا احترام به شخصیت خود گذارده باشیم اگرچه دیگران بر ما بی احترامی یا جفا بورزند

ثانیا"پیشنهاد ارائه شده نه بعنوان راه حل اساسی در  رفع مشکل پیش آمده مطرح گردیده که هدف ایجاد یک بهانه ایست که نه تبصره قبلی بشکند " که میدانیم و میدانید جز از طریق رای دیوان یا فتوای رهبری نخواهد شکست " فقط خواستیم بگوئیم که اگر خواهان تاسیس یک پل ارتباطی و معتدل کننده این تبصره باشند با الحاق این تبصره یا مشابه آن بتوانند اندکی از سنگینی بار تبصره الخاقی بکاهند ...

البته کی بخواند و کی بخواند و کی به نتیجه برسد خودمان هم از لاممکن آن مطلعیم