بعض از دوستان سئوال میکنند آیا با توجه به بخشنامه اخیر ریاست سازمان ثبت واستنباط از ماده ۵۶ آیا استرداد حق الثبت لزوما" استرداد حق التحریر را نیز درپی خواهد داشت ؟

بنظر حقیر  اولا" درخصوص استرداد حق الثبت بعد از ثبت سند در هیچیک از قوانین و مقررات  و دستورالعملها پیش بینی نشده است

ثانیا"ماده ۵۶ مخصوص حق الثبت و نحوه استرداد آن است و صرفنظر از صحت یا عدم صحت استنباط ریاست سازمان ثبت ، به هیچ عنوان شامل حق التحریر که از ماده مذکور خروج موضوعی دارد نمیشود

ثالثا"حق التحریر همانگونه که از نامش پیداست حق الزحمه سردفتر برای تنظیم سند است و ثبت یک سند در دفتر اثبات تنظیم آن و تعلق تحریر به سردفتر است صرفنظر از ضعف قانون که در خصوص تعلق تحریر به سردفتر پس از زحمت تنظیم وحتی قبل از ثبت دفتر است ،  حقوق سردفتر قابل استرداد نخواهد بود و دولت صاحب اختیار حق الثبت است و میتواند از حق خود بگذرد یا معاف کند ولی از حق سردفتر خیر ...... همانگونه که طبق آراء وحدت رویه معافیت از حق الثبت معافیت از تحریر نیست