میلاد با سعادت دخت نبی گرامی فاطمه اطهر ، زهرای مرضیه ، سیده زنان دوعالم ، خورشید تابناک خلقت ُ بر همگان مبارک باد