اخیرا استنباط ریاست محترم سازمان ثبت از ماده ۵۶ آئیننامه در قالب یک بخشنام صادر و اسنادی که ثبت دفتر شده لکن هنوز به امضاء متعاملین و سردفتر و دفتریار نرسیده بعلت آنکه هنوز سند رسمی تلقی نشده مشمول استرداد حق الثبت گردیده و در صورت انصراف متعاملین میشود حق الثبت پرداختی را مسترد نمود

اینک ماد ٧٠ قانون و ماده ۵۶ آئین نامه که مستند بخشنامه اخیر است ذیلا درج و سپس مفاد بخشنامه اخیرالصدور نقل میگردد و در پست بعدی تحلیلی بر آن خواهیم داشت

ماده 70- سندی که مطابق قوانین بثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.
انکار مندرجات اسناد رسمی راجع باخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد بتادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست را مورد رسیدگی قرار داده و یا بنحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد بتادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندادند بششماه تا یکسال انفصال موقت محکوم خواهند شد.

ماده ۵۶ آئین نامه دفاتر مصوب ١٣١٧ : حق الثبت باید قبل از تنظیم سد تادیه و قبض رسمی صادر گردد وهرگاه قبل از تنظیم سند معامله و ثبت آن در دفاتر مربوطه طرفین از انجام معامله صرفنظر نمایند باید درظهر قبض رد وجه باتصدیق سردفتر قید و به امضاء گیرنده آن برسد ودرصورتیکه معامله در دفتر ثبت شده باشد حق الثبت ماخوذه مسترد نخواهد شد وباید معادل حق الثبت تمبر به سند الصاق و باطل شود

 
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، در متن نامه ارسالی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به کانون سردفتران و دفتریاران آمده است: " نظر به مفاد ماه 70 قانون ثبت که مقرر می دارد (( سندی که مطابق قوانین و مقررات به ثبت رسیده رسمی است))؛ ثبت سند مفید یعنی ورود سند در دفتر سردفتر و امضا آن از ناحیه متعاملین، سردفتر و دفتریار می باشد. بر این اساس، ثبت سند معامله در دفتر سردفتر موضوع قسمت اخیر ماده 56 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 فقط ناظر به موردی است که سند در دفتر ثبت و به امضا متعاملین رسیده باشد. لذا استرداد حق الثبت بعد از ورود سند در دفتر سردفتر و قبل از امضا توسط متعاملین از شمول ممنوعیت قسمت اخیر ماده 56 فوق الذکر خارج است".
 
طبق نامه مذکور از کانون سردفتران و دفتریاران درخواست شده است مراتب جهت اطلاع و ابلاغ به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه اعلام شود.