نمیدانم سران دفاتر چه کرده اند .. با صدا و سیما چه تضاد و تنشی دارند ... چرا صدا و سیما و مدیریت محترم آن صدای ما را نمیشنود؟ و نظاره گر توهین به شئونات سردفتری است؟
مدتی قبل و بعد از ماه مبارک رمضان گذشته چند سریال توسط شبکه های مختلف تلویزیونی پخش شد و به عناوین مختلف به دفاتر اسناد رسمی و سران آن توهین شد طی نامه ای گلایه آمیز خدمت آقای مهندس ضرغامی نوشتیم که آقای مهندس این صحیح نیست که سریالها از محتوای حقوقی خالی باشد و بی محابا به قشر زحمتکش و حافظ منافع ملت و دولت توهین روا دارند مضافا اینکه در بسیاری موارد علی رغم سعی و تلاش مسئولین در فرهنگ سازی و ترویج مفاهیم حقوقی به مردم و هشدارهای لازم و تشویق و ترغیب به تنظیم سند قطعی و پرهیز از وکالت بلحاظ حفظ امنیت روحی و اقتصادی متاسفانه تحکیم امر وکالت و دامن زدن به باورهای کاذب مردم لطمات جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت
متاسفانه تنها پاسخی کوتاه از مدیر شبکه تهران واصل شد که تنها توجیهی نامفهوم از قسمتی از سریال شکرانه قول بررسی و کار کارشناسی در سریالهای آتیه را در برداشت
ولی با کمال تاسف هیچ اثری نکرد وبقول معروف گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من ...
اخیرا نیز در سریال ؛بخاطرمن ؛ که شبهای فرد پخش میگردد این امر تشدید هم شده در ۲۷ فروردین با بردن سردفتر به یک اطاق مخروبه از یک آدم چشم بسته به زور امضاء گرفتند که هیچ امشب نیز  سردفتری را با دفتر و مهر و علم و کتل به دفتر کارخانه بردند تا شیادی به امیال پست خود برسد و به راحتی سند کارخانه را بنام سامان کردند ........
آخر چرا ؟ آقای ضرغامی! آیا واقعا نظارتی در کار نیست ؟ آیا واقعا در این مملکت حتی یک حقوقدان یا سردفتر مورد اعتماد برای جلب نظر مشورتی و کارشناسی دیالوگها و متن داستانها وجود ندارد ؟ زهی تاسف که اینگونه بی محابا به شخصیت و حیثیت سردفتران میتازید و زهی تاسف از اینکه هیچ مقامی هم نه در کانون سردفتران و نه در سازمان ثبت به خصوص قوه قضائیه علیه اینگونه اقدامات شکوه ای ندارد ........
اطمینان داریم بدون توسل به شکایت و پیگیری این بازی تعطیل نخواهد شد آنچه در حد تذکر بود و درخو.است دوستانه به حد کافی گفته شد و وقت آن رسیده کانون محترم سردفتران اقدامی عاجل و اساس بنماید .....