در پست قبلی از طرف همکار و دوستی گرانقدر سئوالاتی مطرح که در حد معلومات پاسخ تقدیم میشود که البته نظر حقیر است و روش اجرائی خود در دفتر تحت تصدی امید است سایر همکاران چنانچه نظری جز این دارند بنده را ارشاد فرمایند
۱- سئوال شده بود که در هنگام تنظیم سند فروش اقساطی متعاقب سند مشارکت ایا نیازی به فک رهن از مورد وثیقه مشارکت مجزی و دریافت تحریر هست یاخیر؟
بنظر حقیر چون با تنظیم فروش اقساطی و ارتباط آن با سند مشارکت قبلی هم حق الثبت وصولی بر اساس مابه التفاوت وصول و مراتب در سند فروش اقساطی قید میگردد و هم موضوع ابطال وفسخ مشارکت قبلی ضمن سند فروش اقساطی لذا فسخ نامه یا اطلاعنامه فسخی به استناد سند فروش اقساطی تنظیم و تکمیل و ارسال میگردد و مراتب مانند سایر اسناد مرتبط در ملاحظات ثبت اولیه قید و اخبار میگردد لذا اخذ تحریر مازاد بر تحریر سند فروش اقساطی فاقد وجهه قانونی است همانند فک رهن در اسناد تعویض وثیقه .....  اخذ تحریر فک رهن اسناد رهنی موضوع جدول تعرفه حق التحریر مربوط به عملی غیر از تنظیم سند است و به استناد نامه بانکها صورت میگیرد


۲-آیا درهنگام فک رهن ملکی که بموجب اسناد متعدد به صورت مازاد در رهن قراردارد میشود یک فقره فسخ نامه ارسال نمود؟
بنظر این حقیر برای هر صفحه و دفتر املاک باید یک فقره فسخ نامه ارسال کرد و رهن های متعدد را میتوان در همان فسخ نامه درج و ارسال نمود فقط قید شماره اسناد ضروری است وچنانچه ذیل فسخ نامه مراتب ششدانگ .. مازاد اول .. وغیره توضیح داده شود بهتر است


البته در خصوص اخذ تحریر گرچه بنظر میرسد با توجه به قید <فک رهن در ملاحظات و ارسال خلاصه > هنگامیکه برای تمام موارد اعم از اصل و مازاد یک فسخ نامه ارسال میشود یک تحریر هم بیشتر تعلق نمیگیرد ولی برداشتها متفاوت است و بعضا معتقدند چون اسناد مجزی فسخ و ابطال و فک رهن میگردد برای هر ثبت یا سند که در ملاحظات آن اخبار میگردد بعلت استقلال و تعدد اسناد تحریر دفترخانه نیز متعدد و جمع خواهد بود و طبق مقررات موجود اخذ تحریر متعدد تخلف از مقررات نخواهد بود
واینکه آیا ارسال فسخنامه های متعدد صحیح تراست یا خیر باید بعرض برسانم خیر با توجه به اینکه دفتر املاک در صفحه و دفتر مربوطه باید فسخ وفک ها را ذیل رهن صورت گرفته اخبار نماید ارسال یک برگ بشرط همزمانی بهتر است زیرا تعدد اطلاعنامه و امکان فقدان یا عدم ثبت بعض دیگر ممکن است مشکلات را بیشتر نماید
درخصوص مشاغل منافی با شغل سردفتری را با اجازه آن برادر گرامی به وقتی دیگر ولی نه چندان دور موکول مینمایم
از اینکه حقیر را قابل دانسته و به ویژه الطاف مبذوله از جانب خود و سایر همکارانم در جامعه سردفتران یزد از شما تشکر و سپاسگزاری مینمایم