از همكاران و اعضاء جامعه سر دفتران تقاضا ميشود نظر خود را در رابطه با روز و ساعات تشكيل جلسات آموزشي باقيمانده حد اكثر ظرف مدت يك هفته به روابط عمومي جامعه اعلام دارند