فایل مالیاتهای نقل و انتقال خودروهای ایرانی و وارداتی تحت عناوین offmal86.dat   وofft2007

به ایمیل جامعه سردفتران یزد ارسال شده است  همکارانی که نام و پسورد را دارند  میتوانند با مراجعه به ایمیل مذکور از آن استفاده نمایند و کسانی که پسورد را ندارند میتوانند با تماس تلفنی از جامعه سردفتران سئوال نموده و سپس جهت استفاده به ایمیل مراجعه نمایند